Despre dragostea dumnezeiască și dragostea omenească

dragostea dumnezeiasca
Dumnezeu este dragoste, și dacă în viața noastră ne folosim de Dumnezeu, după cum spun Sfinții Părinți, atunci înseamnă că ne folosim de dragoste.
Dacă socotim și știm că El este pretutindenea, dacă suntem uniți în inimă cu Dânsul, ne va învăța cum să-l iubim pe aproapele nostru. Căci noi nu știm nici cum  să Îl iubim pe Domnul, nici pe aproapele.
În dragostea cea dumnezeiască sădită în noi de Domnul se amestecă adesea și duhurile din văzduhuri, ca să ne abată cu totul de la calea cea dreaptă a dragostei curate și drepte. De fapt, această înfățișare a lor este o mreajă de simțiri trupești și simțăminte ale lumii acesteia, de desfătări pământești – este o înrobire.
Adeseori se întamplă ca un om, fie în tinerețe, fie la bătrânețe, să se îndrăgostească de o ființă vie sau de un obiect, de-o fire moartă. Unul se îndragostește de aur, încât nu poate cu nici un chip să se despartă de el sau de bogăția sa, de casă, de avere – și, astfel, e înrobit. Iar dacă cineva l-ar smulge din acestea, ar fi pe deplin deznădăjduit. Adeseori se întamplă ca duhurile din văzduhuri să îl împingă pe om într-o situație în care, în deznădejdea de pe urmă, să iși ia viața. Oare aceasta este dragoste? În dragostea noastră, care este sădită în noi de Domnul, se amestecă și duhurile din văzduhuri. Și această dragoste este una fără judecată, pe când dragostea dumnezeiască este nemărginită. Ea nu face deosebiri, este foarte îngăduitoare – ceea ce spune și Sfântul Apostol Pavel: “(Îmbrăcați-vă întru) dragoste, care este legătura desăvârșirii.” /Col. 3:14/ Căci Dumnezeu este Ființa desăvârșită, lipsită de neajunsuri. De aceea, când răsare în noi dragostea dumnezeiască, în deplinătatea harului, atunci cuprindem nu numai întreaga lume, ci chiar întregul Cosmos. Așadar, Domnul este în noi – și Dumnezeu este prezent în tot locul, cuprinzându-le pe toate. Prin urmare, se arată atunci în noi dragostea dumnezeiască cea atotcuprinzătoare. Atunci nu mai facem deosebiri. Toți ne sunt rude, pe toți îi vedem buni, iar pe noi ne socotim a fi cei mai răi, slugi ale întregii Zidiri.
Vedeți, în această dragoste dumnezeiască omul se smerește atât de mult, sufletul ajunge la o stare înaltă de smerenie – iar smerenia este desăvârșirea vieții Creștine. Desăvârșirea vieții Creștine se atinge nu în învierea morților, nu în facerea de minuni, ci în smerenia deplină. Iar când ne luminează harul Sfântului Duh, în plinătatea iubirii dumnezeiești, atunci noi – cu alte cuvinte – dorim la toți să slujim, să le fie bine tuturor (și pe cea mai măruntă furnică, când vedem că ceva o chinuie, dorim să o ajutăm cumva)! Deci dragostea e jertfă. Dragostea se jertfește pentru aproapele. 
 
Starețul Tadei, "Cum iți sânt GÂNDURILE așa iți este ȘI VIAȚA", Ed. Predania, Bucureşti, 2010

Paroh
Pr. Dr. Iosif-Cristian Radulescu
Tel: 0174-5273502
Email: pr_iosifcristian@yahoo.com
Adresa: Degerstr. 27, 40235 Düsseldorf
 facebook.com/parohiaortodoxa.dusseldorf
 iosifcristian.blogspot.de

Consiliul parohial
Pr. Dr. Iosif-Cristian Radulescu - președinte
Dr. Laurențiu George Benga - vicepreședinte


Consilieri
Ierom. Siluan Carstea
Diacon Ovidiu Marius Cioara
Adrian Bagu
Dr. Horatiu Coman
Ionuț Popescu
Sebastian Vulcan

Cont Bancar
Rumänisch-Orthodoxe Kirchengem Heilige Dreifaltigkeit
Bank: Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN: DE82 3005 0110 1006 2533 61
BIC: DUSSDEDDXXX